Łączą nas nieruchomości - firma skupująca nieruchomości
☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

+48 727 434 404

kontakt@lacza-nas-nieruchomosci.pl

Wiele osób gubi się w profesjonalnym nazewnictwie – być może jesteś właścicielem mieszkania i zastanawiasz się, co to nieruchomość? Czy działka budowlana jest nieruchomością? Przecież nie można.. jej ruszyć? Planujesz kupić grunt i zastanawiasz się nad profesjonalną nomenklaturą? Czy ziemia, budynek, procent domu – czy to nieruchomości? Podpowiadamy!

 

Co to jest nieruchomość?

Nieruchomość to grunt wraz ze związanymi z nim trwałymi obiektami, takimi jak budynki, budowle i urządzenia techniczne, które stanowią integralną część gruntów i są trwale z nimi związane. Inaczej mówiąc, nieruchomość to terytorium lub jej część wraz z trwałymi budowlami lub urządzeniami technicznymi, które są na niej zlokalizowane i stanowią integralną część tych gruntów.

Nieruchomość może być przeznaczona do różnych celów, takich jak budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, rolnicze, usługowe, rekreacyjne lub inwestycyjne. Nieruchomości są zwykle jednym z najważniejszych elementów składowych majątku jednostek i przedsiębiorstw. W Polsce podstawowe informacje o nieruchomościach znajdują się w księdze wieczystej, która jest prowadzona przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Księga wieczysta zawiera informacje o właścicielach, użytkownikach wieczystych, hipotekach oraz innych prawach i obciążeniach związanych z nieruchomością. Odnosząc się do kodeksu cywilnego: wart. 46 Kodeksu cywilnego:

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

Czy działka to nieruchomość?

Tak, działka to rodzaj nieruchomości, który składa się z określonej powierzchni ziemi. W Polsce działki są traktowane jako nieruchomości i zwykle mają swoje własne numery ewidencyjne oraz wpisy w księdze wieczystej. Działka może być także podzielona na mniejsze części, które również stanowią nieruchomości.

czy działka to nieruchomość

 

Jakie prawa ma właściciel nieruchomości w Polsce?

Skoro odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, co to są nieruchomości, warto zastanowić się nad prawami właścicieli tychże. Właściciele nieruchomości w Polsce mają szereg praw wynikających z posiadania i zarządzania nieruchomościami. Poniżej przedstawiam niektóre z nich:

  1.  Prawo do dysponowania nieruchomością – właściciel ma prawo swobodnie rozporządzać nieruchomością, czyli sprzedawać, darować, dziedziczyć, oddać w dzierżawę lub wynająć.
  2.  Prawo do korzystania z nieruchomości – właściciel ma prawo korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, czyli np. zamieszkać w budynku mieszkalnym, prowadzić działalność gospodarczą w budynku usługowym, czy uprawiać rolę na gruntach rolnych.
  3.  Prawo do dochodów z nieruchomości – właściciel nieruchomości ma prawo do wszelkich dochodów z jej eksploatacji, takich jak czynsz, dzierżawa czy przychód z najmu.
  4.  Prawo do ochrony nieruchomości – właściciel ma prawo do ochrony swojej nieruchomości przed nieuprawnionym użytkowaniem, wandalizmem lub kradzieżą.
  5.  Prawo do zarządzania nieruchomością – właściciel ma prawo do zarządzania swoją nieruchomością, czyli do podejmowania decyzji dotyczących jej zagospodarowania, remontów, modernizacji i innych działań związanych z jej utrzymaniem.
  6.  Prawo do odszkodowania – właściciel ma prawo do odszkodowania w przypadku, gdy nieruchomość zostanie uszkodzona przez działania innych osób lub instytucji, takich jak władze publiczne lub firmy budowlane.

Warto jednak pamiętać, że prawa właściciela nieruchomości są ograniczone przez przepisy prawa, takie jak przepisy budowlane, ochrona środowiska, czy prawo własności intelektualnej.

 

Co to jest nieruchomość: podsumowanie

Mamy nadzieję, że wpis ten na temat: czy działka to nieruchomość rozjaśnił co nieco kwestię nazewnictwa i pozwoli użytkownikom niniejszej strony w lepszym rozeznaniu fachowej nomenklatury oraz pozwolił na zapoznanie się z aktualnym prawodawstwem w Polsce.