Łączą nas nieruchomości - firma skupująca nieruchomości
☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

☎ Zadzwoń do nas!

Poliytka prywatności

Inne nasze usługi:

=

Skup nieruchomości

=

Skup nieruchomości z problemami

=

Skup udziałów

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych m.in. w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.lacza-nas-nieruchomosci.pl jest KAM NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. ( KRS: 0001024780 )

 

I. DEFINICJE

Użytkownik – oznacza podmiot, który kontaktuje się z Administratorem przez formularz na stronie www (Serwisie),

Dane osobowe – oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w sposób bezpośredni lub pośredni osobie fizycznej/prawnej, poprzez identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.lacza-nas-nieruchomosci.pl 

Cookies  – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 II. Cele przetwarzania danych osobowych:

1. W związku z funkcjonowaniem Strony, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości pozyskiwania Klientów oraz dbałości o jak najwyższy poziom ich obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia, adresu e-mail oraz ewentualnych innych danych wskazanych dobrowolnie w wiadomości. Państwa dane będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu, w różnych celach, w zależności od tego, co było przedmiotem korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zdecydują się Państwo zawrzeć umowę z Administratorem, podstawą przetwarzania będzie zawarcie i realizowanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zainicjować kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego;

 

b) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej wyświetlania. W ramach analizy przetwarzane są Państwa dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo ze Strony oraz dane dotyczące aktywności na Stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.

 

2. Poza Stroną Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) zawarcie i wykonanie umowy

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami (np. członkami zarządu, pełnomocnikami) lub pracownikami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Administratorem, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;

 

b) prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych polegający na umożliwieniu kontaktu oraz dbałości o relacje handlowe z osobami, z którymi Administrator utrzymuje kontakty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji.

 

III. Okres przechowywania danych osobowych :

 Państwa dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez czas niezbędny do obsługi prowadzonej z Państwem korespondencji, a po jej zakończeniu przez okres 3 lat.

 

IV. Udostępnianie danych osobowych

1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług, z których korzysta Administrator, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy obsłudze nadesłanej przez Państwo korespondencji.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

V. Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie korzystania z formularzy kontaktowych.

1. Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

Adres IP

Typ przeglądarki

2. Dane gromadzone podczas korzystania z formularzy kontaktowych:

Imię / nazwisko

Adres e-mail

Adres nieruchomości

Numer telefonu

Adres IP (zbierane automatycznie)

Inne dane zwykłe

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

VI. Pliki Cookies

1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

2. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Strona Administratora używa plików „cookies”.

a). Administrator wykorzystuje własne pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

b).  Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

VII. Zmiany w Polityce Prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

2.Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.

3.Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa.