Łączą nas nieruchomości - firma skupująca nieruchomości
☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

+48 727 434 404

kontakt@lacza-nas-nieruchomosci.pl

Odkąd konflikt na Ukrainie się nasilił, obserwujemy znaczny wzrost liczby Ukraińców zamieszkujących Polskę. Początkowo wielu z nich przybyło z zamiarem krótkotrwałego pobytu. Jednak w obliczu utrzymujących się trudności w ich rodzimym kraju, coraz więcej osób rozważa stałe osiedlenie się w Polsce. To naturalnie skutkuje wzrostem zainteresowania zakupem mieszkań na polskim rynku nieruchomości przez Ukraińców. Z myślą o tych, którzy rozważają taki krok, stworzyliśmy niniejszy poradnik, mający na celu ułatwienie i wyjaśnienie całego procesu zakupu nieruchomości w Polsce.

 

Zakup Nieruchomości w Polsce przez Obywateli Ukrainy: Przegląd Obowiązujących Przepisów Prawnych

Regulacje dotyczące zakupu nieruchomości w Polsce przez obcokrajowców określa Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 24 marca 1920 roku. Według tych zasad, cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) musi uzyskać specjalne pozwolenie na zakup nieruchomości w Polsce, które jest wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek zainteresowanej osoby. Teoretycznie, zasada ta dotyczy również obywateli Ukrainy, jako osób niebędących członkami EOG, lecz istnieją pewne istotne wyjątki.

Zgodnie z polskim prawem, cudzoziemcy spoza EOG, w tym Ukraińcy, są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zakup samodzielnego lokalu mieszkalnego, samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeśli służy to zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości. Oznacza to, że mogą oni nabywać mieszkania i garaże bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, chyba że nieruchomość znajduje się w strefie przygranicznej, gdzie zezwolenie jest wymagane niezależnie od rodzaju nieruchomości.

Ponadto polskie prawo przewiduje dodatkowe sytuacje, w których Ukraińcy mogą dokonać zakupu nieruchomości bez uzyskania zezwolenia. Do tych sytuacji należą:

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, który mieszka w Polsce przez co najmniej 5 lat po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej 2 lata po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeśli nieruchomość będzie stanowiła wspólność majątkową małżeństwa.

Warto jednak zauważyć, że te wyjątki nie obowiązują dla nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz dla gruntów rolnych o powierzchni większej niż 1 ha.

 

Proces Zakupu Mieszkania przez Obywatela Ukrainy w Polsce: Przewodnik Krok po Kroku

Proces nabywania mieszkania w Polsce przez obywatela Ukrainy odbywa się w sposób podobny do tego, jakiego doświadczają obywatele Polski, z kilkoma specyficznymi różnicami. W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować rynek nieruchomości, w poszukiwaniu mieszkania, które idealnie odpowiada preferencjom kupującego pod kątem lokalizacji, rozmiaru i ceny. Następnie, ważnym krokiem jest dokładne ustalenie warunków transakcji i sporządzenie umowy, która przeniesie własność na nowego właściciela.

Warto podkreślić, że Ukraińcy, podobnie jak inni obcokrajowcy, mają możliwość zakupu mieszkań w Polsce nie tylko za pomocą środków gotówkowych, ale również mogą skorzystać z opcji finansowania zakupu poprzez kredyt hipoteczny. Warunkiem jest posiadanie w Polsce statusu stałego lub czasowego pobytu, który może być potwierdzony na przykład przez kartę pobytu. Dodatkowo, w wielu przypadkach banki mogą wymagać od potencjalnych kredytobiorców posiadania numeru PESEL. Co więcej, obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o specjalne formy wsparcia finansowego, takie jak bezpieczny kredyt hipoteczny o oprocentowaniu 2%, oferowany w ramach rządowego programu wsparcia.

Jeżeli zakup mieszkania ma być finansowany kredytem hipotecznym, proces ten rozpoczyna się od podpisania umowy przedwstępnej, która jest następnie przedstawiana w banku wraz z wymaganymi dokumentami. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej kupujący może przejść do ostatecznego etapu, którym jest podpisanie umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Jednakże istotnym aspektem do rozważenia jest fakt, że w przypadku, gdy do mieszkania należy również udział w gruncie, na przykład udział w drodze dojazdowej do osiedla, co jest dość typowe dla nowych inwestycji mieszkaniowych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To z kolei może znacząco wydłużyć czas oczekiwania na sfinalizowanie transakcji. Dlatego obywatel Ukrainy zainteresowany szybkim zakupem mieszkania powinien skupić się na poszukiwaniu nieruchomości, które nie obejmują udziału w gruncie, aby uniknąć dodatkowych formalności i opóźnień.

 

Wymóg Zezwolenia dla Obywateli Ukrainy przy Zakupie Nieruchomości w Polsce Innych niż Samodzielne Lokale Mieszkalne

Gdy obywatel Ukrainy planuje nabyć w Polsce nieruchomość inną niż samodzielny lokal mieszkalny – na przykład dom, lokal użytkowy, biurowy, czy grunt – musi zwrócić szczególną uwagę na konieczność uzyskania zezwolenia wydawanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Procedura ta jest niezbędna i wymaga od wnioskodawcy spełnienia określonych warunków, aby zezwolenie mogło zostać udzielone.

Kluczowymi kryteriami, które muszą być spełnione, aby uzyskać zezwolenie są:

  1. Nabycie nieruchomości nie może stanowić zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa, a także porządku publicznego. Również powinno być zgodne z polityką społeczną i nie naruszać zdrowia publicznego.
  2. Kandydat na nabywcę powinien wykazać istnienie silnych więzi z Polską, co może być potwierdzone przez różne czynniki, takie jak:
  • Posiadanie polskiego obywatelstwa lub pochodzenia.
  • Małżeństwo z obywatelem polskim.
  • Posiadanie zezwolenia na pobyt stały, czasowy lub statusu rezydenta długoterminowego UE.
  • Pełnienie funkcji w zarządzie kontrolowanej spółki handlowej w Polsce.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej w Polsce zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Proces uzyskania zezwolenia rozpoczyna się od złożenia wniosku, do którego należy dołączyć komplet odpowiednich dokumentów. Lista wymaganych dokumentów jest dostępna na oficjalnej stronie rządowej. Należy pamiętać, że procedura ta może wymagać czasu i cierpliwości, ponieważ wniosek zostanie dokładnie sprawdzony przez odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków formalnych wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie. Cały proces wymaga zatem dokładności i przygotowania, a także gotowości do ewentualnego dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów na żądanie odpowiednich instytucji.

Czas Oczekiwania na Zezwolenie dla Obywateli Ukrainy na Zakup Nieruchomości w Polsce

Czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wymaganego do nabycia nieruchomości innej niż samodzielny lokal mieszkalny przez obywatela Ukrainy w Polsce, jest zmienny i zależy od wielu złożonych czynników. Jednym z kluczowych elementów wpływających na długość tego procesu jest obecna liczba wniosków, które czekają na rozpatrzenie. Ze względu na system, w którym wnioski te są przetwarzane według kolejności ich wpływu, w okresach wzmożonego zainteresowania zakupem nieruchomości przez cudzoziemców, czas oczekiwania może znacząco wzrosnąć.

Ponadto, proces ten obejmuje etap, w którym wymagane jest uzyskanie opinii z różnych instytucji rządowych. Na przykład, Ministerstwo Obrony Narodowej musi wydać opinię w przypadku, gdy transakcja dotyczy nieruchomości, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa. Z kolei, gdy sprawa dotyczy zakupu gruntu rolnego, konieczne jest zasięgnięcie opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obie te instytucje mają przewidziane prawem 14 dni na wydanie swojej opinii. Jeśli w tym czasie opinia nie zostanie wydana, domyślnie przyjmuje się brak sprzeciwu, co umożliwia dalsze procedowanie wniosku. Jednakże, istnieje możliwość, że te organy poproszą o przedłużenie terminu na wydanie opinii, co może wydłużyć cały proces nawet do dwóch miesięcy.

Dodatkowo, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ma prawo zażądać opinii od innych instytucji, co wprowadza kolejny etap do procedury i wydłuża oczekiwanie na zezwolenie. Każda z tych instytucji ma własne terminy na wydanie opinii, co może dodatkowo opóźnić cały proces. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, realny czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości przez Ukraińca może wynosić co najmniej dwa miesiące, ale często okres ten jest znacznie dłuższy. Warto zaznaczyć, że uzyskane zezwolenie jest ważne przez 2 lata od dnia wydania, co jest istotnym aspektem do rozważenia przy planowaniu zakupu. W związku z tym, potencjalni nabywcy powinni być przygotowani na możliwość długiego oczekiwania i odpowiednio zaplanować swój czas oraz środki finansowe w kontekście realizacji zakupu nieruchomości.

Koszty Związane z Uzyskaniem Zezwolenia na Zakup Nieruchomości w Polsce przez Obywateli Ukrainy

Koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na zakup nieruchomości w Polsce przez obywatela Ukrainy można szczegółowo podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza kategoria to opłata skarbowa, która w listopadzie 2023 roku wynosi 1570 zł. Warto jednak zaznaczyć, że kwota ta może ulec nieznacznemu wzrostowi, szczególnie w przypadku, gdy do wniosku dołączone jest pełnomocnictwo dla osoby spoza najbliższej rodziny. Takie pełnomocnictwo może podnieść koszt o kilkanaście złotych.

Druga kategoria kosztów dotyczy różnych opłat związanych z przygotowaniem i kompletowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. Należy tu uwzględnić koszty związane z uzyskaniem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, a także koszty związane z tłumaczeniem przysięgłym dokumentów, które oryginalnie zostały sporządzone w języku innym niż polski. Szacowanie dokładnej wysokości tych kosztów może być trudne, ale z reguły należy przygotować się na wydatek wynoszący przynajmniej kilkaset złotych.

Dodatkowo, w przypadku obywateli Ukrainy planujących zakup nieruchomości w Polsce, warto zauważyć, że istnieją biura nieruchomości oraz kancelarie prawne, które specjalizują się w pomocy w kompletowaniu dokumentacji i prowadzeniu procesu aplikacyjnego. Takie usługi pozwalają na oszczędzenie czasu i uniknięcie stresu związanego z konfrontacją z polską biurokracją. Koszt takiej usługi jest zmienny i zależny od zakresu świadczonych usług oraz skomplikowania konkretnej sprawy. Na przykład, w naszym biurze nieruchomości „Tur Nieruchomości” oferujemy wsparcie w tym zakresie, a dokładną wycenę ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb i wymagań klienta. Zachęcamy zatem do kontaktu i skorzystania z profesjonalnej pomocy, co może znacząco ułatwić cały proces uzyskiwania pozwolenia na zakup nieruchomości.