Łączą nas nieruchomości - firma skupująca nieruchomości
☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

☎️/📧 Skontaktuj się z nami!

+48 727 434 404

kontakt@lacza-nas-nieruchomosci.pl

Najem okazjonalny stanowi skuteczne narzędzie dla właścicieli mieszkań, które ma na celu zwiększenie ochrony ich praw w kontekście wynajmu nieruchomości. Jest to szczególnie istotne w kontekście radzenia sobie z problemami, jakie mogą stwarzać nieuczciwi najemcy. Jakie korzyści niesie za sobą taka umowa i jakie dodatkowe kroki należy podjąć, aby ją zawrzeć?

Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie wynajmujących, najem okazjonalny pozwala na uniknięcie typowych problemów związanych z najemcami, którzy opóźniają się z opuszczeniem wynajętego lokalu. Proces zawierania umowy najmu okazjonalnego jest nieco bardziej skomplikowany niż w przypadku standardowego najmu, lecz daje znaczne korzyści. Pozwala na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procedur eksmisyjnych, które mogą być zarówno stresujące, jak i obciążające dla wynajmującego. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z najmu okazjonalnego może więc być efektywnym sposobem na zabezpieczenie się przed potencjalnymi problemami, gwarantując większą kontrolę nad procesem wynajmu.

Rozważając najem okazjonalny, kluczowe jest zrozumienie, w jaki sposób modyfikuje on prawa i obowiązki zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Jakie zmiany wprowadza ta forma najmu w stosunku do standardowych umów, i jakie dokumenty są niezbędne do jej zawarcia? Ponadto, istotne jest zastanowienie się, jak przedstawić te wymagania potencjalnym najemcom, aby nie zniechęcić ich dodatkowymi procedurami. W naszym poradniku odpowiemy na te i inne pytania, dając właścicielom nieruchomości wskazówki, jak skutecznie i bezproblemowo wprowadzić w życie najem okazjonalny.

Omówimy, jakie kroki należy podjąć, aby umowa najmu okazjonalnego była zgodna z prawem i jednocześnie atrakcyjna dla potencjalnych najemców. Podkreślimy również, w jaki sposób można zrównoważyć potrzebę bezpieczeństwa wynajmującego z oczekiwaniami najemcy, aby obie strony czuły się komfortowo w ramach takiej umowy. Nasz poradnik dostarczy kompleksowego przeglądu najmu okazjonalnego, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania i rozwiewając wszelkie wątpliwości.

 

Podstawy Najmu Okazjonalnego: Definicja i Kluczowe Charakterystyki tego Typu Umowy Najmu

Najem okazjonalny to unikalna forma umowy najmu, która skierowana jest do właścicieli nieruchomości mieszkalnych. Ta specyficzna odmiana najmu charakteryzuje się tymi samymi walorami prawnymi, co klasyczna umowa najmu, ale oferuje właścicielom znaczącą przewagę: możliwość szybkiej egzekucji komorniczej w celu odzyskania lokalu od nieuczciwego najemcy.

Kluczową cechą najmu okazjonalnego jest to, że złagodzone są w nim niektóre wymagania ustawy o ochronie praw lokatorów. Najemca w ramach tej umowy jest zobligowany do złożenia notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Oznacza to, że w sytuacji problemów związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy, wynajmujący ma możliwość natychmiastowego rozpoczęcia procesu egzekucyjnego. Eliminuje to potrzebę prowadzenia czasochłonnych procesów sądowych i unika opóźnień związanych z koniecznością znalezienia przez gminę lokalu zastępczego, co jest wymagane w przypadku standardowej umowy najmu.

 

Kwalifikacje i Warunki: Określenie Grupy Odbiorców Umowy Najmu Okazjonalnego – Dla Kogo Jest To Rozwiązanie?

Najem okazjonalny jest opcją dostępną wyłącznie dla właścicieli lokali mieszkalnych, mając na celu zaspokajanie indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. W związku z tym, właściciele lokali usługowych nie mają możliwości skorzystania z tej formy najmu. Podobnie, najem okazjonalny nie pozwala na podnajmowanie nieruchomości lub jej części.

Zmiany wprowadzone w ustawie o ochronie praw lokatorów, które weszły w życie 11 września 2017 roku, dalej zawężają zakres osób mogących korzystać z najmu okazjonalnego. Zgodnie z tymi nowelizacjami, umowy najmu okazjonalnego mogą być zawierane wyłącznie w ramach najmu prywatnego. Oznacza to, że firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą i wynajmujące mieszkania w tym celu, nie mogą korzystać z tej formy najmu.

 

Elementy i Wymagania Umowy Najmu Okazjonalnego: Kluczowe Składniki i Formalności, Które Powinny Zostać Zawarte

Aby zawrzeć umowę najmu okazjonalnego, najemca musi spełnić kilka istotnych warunków. Po pierwsze, powinien dostarczyć oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym. To oświadczenie może zostać dostarczone po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

Kolejnym krokiem jest wskazanie innego mieszkania, w którym najemca zamieszka w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia i opuszczenia wynajmowanego lokalu. Dodatkowo, najemca musi dostarczyć oświadczenie osoby trzeciej, która jest właścicielem lub ma tytuł prawny do mieszkania, w którym wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego.

Wynajmujący z kolei jest zobowiązany do zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. Jednakże ten obowiązek nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali.

Należy podkreślić, że niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań może skutkować tym, że umowa najmu okazjonalnego nie będzie wiążąca z prawnego punktu widzenia. W takim przypadku zostanie ona uznana za zwykłą umowę najmu, co wyklucza przyspieszenie procesu egzekucji i nie pozbawia najemcy ochrony praw lokatora. Dlatego należy szczególnie uważnie przestrzegać tych wymagań w procesie zawierania umowy najmu okazjonalnego.

 

Ocena opłacalności najmu okazjonalnego: Czy to atrakcyjna inwestycja?

Z pewnością, dodatkowe obowiązki związane z najmem okazjonalnym, opisane wcześniej, pociągają za sobą pewne wyższe koszty. Poniżej przedstawiamy skuteczne metody radzenia sobie z tymi wydatkami.

Dodatkowe wyzwanie, szczególnie dla niektórych wynajmujących, stanowi obowiązek wskazania przez lokatora alternatywnej nieruchomości, którą mógłby zająć w razie konieczności egzekucji. Lokator musi w tym celu dostarczyć oświadczenie właściciela owej nieruchomości. Niestety, nie każdy najemca dysponuje taką możliwością.

Mimo tych utrudnień, warto podkreślić, że najem okazjonalny może być opłacalny, zwłaszcza w przypadku umów długoterminowych, takich jak kilkuletnie najmy. Kluczowe jest tutaj, aby nieruchomość była na tyle atrakcyjna, że dodatkowe opłaty znajdują uzasadnienie, a także umożliwiają szybkie znalezienie nowego lokatora.

 

Jak długo może trwać umowa dotycząca najmu okazjonalnego?

Inaczej niż w standardowych umowach najmu, umowa najmu okazjonalnego wymaga ustalenia konkretnego terminu zakończenia najmu. Należy przy tym zwrócić uwagę, że maksymalny okres, na jaki można zawrzeć taki rodzaj umowy, to 10 lat.

 

Zabezpieczenie finansowe w postaci kaucji w przypadku najmu okazjonalnego

Właściciel nieruchomości ma prawo zażądać od najemcy wpłacenia kaucji przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego. Ta forma finansowego zabezpieczenia ma na celu pokrycie wszelkich należności wynikających z umowy najmu, w tym czynszu, które przysługują właścicielowi na dzień zakończenia najmu. W przypadku, gdy najemca nie spełnia swoich zobowiązań, szczególnie jeśli chodzi o terminowe płatności czynszu, właściciel może podjąć kroki prawne, takie jak wszczęcie egzekucji. W takich sytuacjach, kaucja może zostać wykorzystana do pokrycia powstałych kosztów. Warto jednak pamiętać, że kaucja nie może być wyższa niż równowartość dwunastu miesięcznych czynszów za wynajmowany lokal. Jest to opłata całkowicie zwrotna, pod warunkiem, że najemca odda mieszkanie oraz jego wyposażenie w stanie niepogorszonym w porównaniu do dnia zawarcia umowy najmu, uwzględniając normalne ślady użytkowania.

 

Warunki i okoliczności dopuszczające wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Istnieje powszechny opór wśród najemców wobec zawierania umów najmu okazjonalnego, głównie z powodu obaw przed łatwiejszą eksmisją w porównaniu do standardowych umów najmu. Jednakże, te obawy często są nieuzasadnione, gdyż nadal obowiązują regulacje zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z tymi przepisami, istnieją określone warunki, w których możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego:

W sytuacji, gdy lokator, mimo otrzymania pisemnego upomnienia, nadal nieprawidłowo wykorzystuje mieszkanie, narusza umowę, powoduje szkody, niszczy wspólne urządzenia, lub rażąco i uporczywie zakłóca życie innych mieszkańców budynku.

Gdy lokator opóźnia się z płatnościami czynszu lub innych opłat za co najmniej trzy pełne okresy płatności, mimo uprzedniego pisemnego ostrzeżenia i wyznaczenia dodatkowego terminu na uregulowanie zaległości.

W przypadku, gdy lokator bez zgody właściciela wynajmuje, podnajmuje, lub bezpłatnie udostępnia mieszkanie lub jego część.

Dodatkowo, w przypadku najmu okazjonalnego, istnieje jeszcze jedna przesłanka do wypowiedzenia umowy: gdy najemca straci możliwość zamieszkania w wskazanym lokalu, o którym mowa w umowie, i nie zaproponuje innego mieszkania ani nie dostarczy oświadczenia jego właściciela o możliwości zamieszkania w razie przeprowadzenia egzekucji.

 

Proces eksmisji w świetle umowy najmu okazjonalnego w porównaniu do standardowej umowy najmu

Kiedy najemca nie opuszcza mieszkania po zakończeniu umowy najmu, właściciel mieszkania stoi przed koniecznością podjęcia skutecznych działań. Proces ten może być szczególnie istotny w kontekście umowy najmu okazjonalnego, gdzie wymogi prawne są nieco inne w porównaniu do standardowego najmu. Oto szczegółowy przewodnik, jak właściciel powinien postępować w takiej sytuacji:

Pierwszy Krok: Formalne Żądanie Opróżnienia Mieszkania – Właściciel powinien najpierw skierować do najemcy pisemne żądanie opuszczenia lokalu, ustalając termin nie dłuższy niż siedem dni od daty jego otrzymania. Kluczowe jest, aby właściciel zabezpieczył sobie potwierdzenie doręczenia tego żądania, co może mieć znaczenie w dalszym postępowaniu prawnym.

Drugi Krok: Wniosek o Nadanie Klauzuli Wykonalności – Jeśli najemca nadal nie opuści mieszkania, właściciel powinien podjąć kroki prawne, składając w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Ten krok wymaga dołączenia dokumentacji, takiej jak kopia żądania opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia oraz potwierdzenie zgłoszenia zawarcia umowy najmu w urzędzie skarbowym.

Trzeci Krok: Procedura Sądowa – Gdy sąd otrzyma kompletny wniosek, rozpocznie przyspieszoną procedurę wydania nakazu eksmisji. Ta procedura jest zazwyczaj szybsza i mniej skomplikowana niż w przypadku standardowej umowy najmu, co stanowi istotną zaletę dla właścicieli, którzy wybrali najem okazjonalny.

Dodatkowo, warto zaznaczyć, że najem okazjonalny pozwala na pewne uproszczenia w stosunku do ustawy o ochronie praw lokatorów. Obejmuje to na przykład zmniejszenie obowiązków związanych z zapewnieniem lokalu zastępczego przez gminę w przypadku eksmisji oraz możliwość eksmisji nawet w okresie zimowym.

Ten proces, choć może wydawać się skomplikowany, jest zaprojektowany, by chronić prawa właścicieli i umożliwić im efektywne działanie w przypadku problemów z najemcami. Warto zatem, jako właściciel nieruchomości, być świadomym tych kroków i odpowiednio się do nich przygotować.

 

Strategie przekonywania najemców do umowy najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny jest konstrukcją prawną mającą na celu zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości, co często wywołuje obawy wśród potencjalnych najemców, którzy mogą nie być w pełni zaznajomieni z przepisami regulującymi ten rodzaj umowy. Obawy te są zrozumiałe, ale często nieuzasadnione, szczególnie w przypadku uczciwych najemców, którzy mają zamiar przestrzegać warunków umowy. Kluczowym elementem w przekonywaniu najemców do podpisania takiej umowy jest cierpliwe i szczegółowe wyjaśnienie jej zasad oraz korzyści.

Właściciel powinien skupić się na klarownym przedstawieniu, jak najem okazjonalny chroni prawa obu stron umowy, podkreślając, że jest to sposób na uniknięcie potencjalnych problemów w przyszłości. Warto też wskazać, że choć wymagane są dodatkowe procedury, takie jak wizyta u notariusza, przynoszą one korzyści w postaci większego bezpieczeństwa i jasności prawnej.

Jednocześnie, właściciel powinien zwrócić uwagę na to, jak te procedury mogą wpłynąć na proces wynajmu i jakie to ma znaczenie dla obu stron. Przedstawienie całego procesu w sposób przejrzysty i uczciwy pomoże rozwiać wątpliwości i pokazać, że najem okazjonalny jest rozsądnym i bezpiecznym wyborem. Można również zasugerować, by najemcy skonsultowali się ze swoim prawnikiem, co może pomóc w rozwianiu dodatkowych wątpliwości.

Podkreślenie korzyści płynących z najmu okazjonalnego, takich jak większa pewność prawna i bezpieczeństwo, może być kluczem do przekonania potencjalnych najemców, że jest to korzystna opcja dla obu stron. Właściciel powinien również być gotów odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wątpliwości, aby stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania i otwartości.

 

Znaczenie cierpliwości w procesie wynajmu

Proponowanie umowy najmu okazjonalnego najlepiej jest przeprowadzić po dokładnym omówieniu i uzgodnieniu wszystkich kluczowych elementów dotyczących wynajmu. Do tych elementów należą nie tylko warunki użytkowania mieszkania, wysokość opłat czy czas trwania umowy, ale również wszelkie inne istotne szczegóły, które mogą wpłynąć na komfort obu stron. Takie podejście zapobiega sytuacji, w której najem okazjonalny staje się głównym i decydującym warunkiem w oczach najemcy.

Ważne jest również, aby dokładnie wytłumaczyć najemcy, że umowa najmu okazjonalnego służy przede wszystkim ochronie interesów właściciela, na przykład w przypadku niepłacenia czynszu. Podkreślenie, że jest to standardowa praktyka i forma zabezpieczenia, pomoże w rozwianiu ewentualnych wątpliwości. Jasne wyjaśnienie tych kwestii pozwala uczciwym najemcom lepiej zrozumieć i zaakceptować warunki umowy.

 

Jakie kryteria powinien spełniać lokal zastępczy?

Ważne jest, aby najemca był świadomy, że przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego, deklaracja dotycząca lokalu zastępczego może obejmować dowolny dom czy mieszkanie należące do rodziny lub bliskich znajomych, którzy wyrażają gotowość do udzielenia schronienia. Ważnym aspektem jest, że te osoby powinny darzyć najemcę zaufaniem, co uwiarygadnia tę opcję. Aby formalnie udokumentować własność takiego lokalu, wystarczy podać numer księgi wieczystej lub przedstawić akt nabycia nieruchomości. Ta procedura ma na celu zapewnienie, że w przypadku konieczności eksmisji, najemca ma zapewnione bezpieczne i realne miejsce do zamieszkania. Jest to element budujący wzajemne zaufanie i zapewniający bezpieczeństwo zarówno dla właściciela, jak i dla najemcy.

 

Zabezpieczenie Finansowe: Jak Pokryć Koszty Wynajmu?

Zalecamy właścicielom nieruchomości, aby rozważyli pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem aktu notarialnego w ramach umowy najmu okazjonalnego. Inwestycja w wysokości około 200 zł może wydawać się niewielka, ale jest to korzystne działanie, zapewniające silniejszą ochronę praw własnościowych oraz efektywniejsze zarządzanie nieruchomością w przypadku ewentualnych problemów z najemcą. Takie podejście nie tylko zwiększa bezpieczeństwo prawne właściciela, ale również może stanowić zachętę dla potencjalnych najemców. Propozycja pokrycia kosztów notariusza przez właściciela może być atrakcyjnym elementem negocjacyjnym, podnoszącym atrakcyjność oferty wynajmu. W ten sposób, właściciel nieruchomości może zwiększyć swoje szanse na szybkie i bezproblemowe znalezienie odpowiedzialnego i zainteresowanego najemcy.

 

Opodatkowanie Najmu Okazjonalnego: Kluczowe Informacje

Kiedy zgłaszamy umowę najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego, należy pamiętać, że wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia podatku. Istnieją dwie główne metody jego rozliczenia: poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Wybór metody zależy od indywidualnych preferencji właściciela nieruchomości oraz od specyfiki samego wynajmu. Ryczałt jest często wybierany ze względu na prostotę rozliczeń i stałą stawkę podatkową, co daje pewność co do wysokości należnego podatku. Natomiast rozliczenie na zasadach ogólnych może być korzystne dla tych, którzy chcą wykorzystać możliwości odliczeń i ulg podatkowych. Ważne jest, aby dokładnie rozważyć obie opcje i wybrać tę, która najlepiej odpowiada indywidualnej sytuacji właściciela i charakterystyce wynajmowanej nieruchomości.

 

Opodatkowanie Ryczałtem Najmu Okazjonalnego: Kluczowe Informacje

Rozliczenie najmu okazjonalnego za pomocą podatku ryczałtowego obciążone jest stawką w wysokości 8,5% od osiąganych przychodów z wynajmu. Jeśli właściciel nieruchomości zdecyduje się na tę formę opodatkowania, konieczne będzie złożenie odpowiedniego pisemnego zawiadomienia w urzędzie skarbowym. W tym celu właściciel musi poinformować naczelnika urzędu o wyborze metody opodatkowania, co wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie.

Zależnie od tego, czy jest to pierwszy raz, kiedy właściciel wynajmuje swoją nieruchomość, czy też kontynuuje już istniejący najem, termin złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu będzie się różnił.

Dla nowych wynajmów, właściciel musi dostarczyć informację do urzędu skarbowego najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z najmu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pierwszy przychód osiągnięto w grudniu – wtedy należy złożyć oświadczenie do końca tego roku kalendarzowego. W przypadku kontynuacji wynajmu, oświadczenie o przejściu na opodatkowanie ryczałtowe należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że zmiana formy rozliczenia wchodzi w życie dopiero od początku następnego roku kalendarzowego.

Dodatkowo, warto zaznaczyć, że wybór tej formy opodatkowania jest wiążący przez cały rok podatkowy i wymaga dokładnego rozważenia, z uwzględnieniem potencjalnych korzyści finansowych oraz prostoty rozliczeń, jakie oferuje system ryczałtowy. Właściciel powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację, aby upewnić się, że wybrana forma opodatkowania jest najkorzystniejsza.

 

Opodatkowanie Najmu Okazjonalnego na Zasadach Ogólnych: Co Należy Wiedzieć?

W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie optuje za rozliczeniem ryczałtowym lub przegapi termin na złożenie odpowiedniego oświadczenia w urzędzie skarbowym, podatek z tytułu najmu okazjonalnego będzie naliczany na zasadach ogólnych.

W takim przypadku, stosowane są stawki podatkowe wynoszące 18% lub 32%, które obliczane są od całkowitego dochodu właściciela, w tym również od przychodów pochodzących z innych źródeł. To rozwiązanie może być szczególnie korzystne dla właścicieli, którzy dokonali inwestycji w swoją nieruchomość, na przykład przeprowadzając remont. Wówczas koszty takich działań mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, co obniża podstawę opodatkowania i potencjalnie zmniejsza kwotę należnego podatku.

Jest to również dobra opcja dla właścicieli, którzy preferują bardziej elastyczne podejście do rozliczeń podatkowych, pozwalając na uwzględnienie różnych wydatków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomością. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie optymalizacji podatkowej, szczególnie gdy dochody z najmu stanowią znaczną część całkowitych przychodów właściciela. Jednakże, aby maksymalnie wykorzystać tę metodę, właściciel powinien dokładnie dokumentować wszystkie ponoszone wydatki oraz starannie prowadzić ewidencję, co może wymagać dodatkowego wysiłku i organizacji.

 

Dlaczego Najem Okazjonalny Nie Cieszy Się Dużą Popularnością?

Z analiz przeprowadzonych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości wynika, że tylko 5% właścicieli mieszkań decyduje się na zawarcie umowy najmu okazjonalnego. Chociaż taka umowa oferuje właścicielom znaczne ułatwienia w przypadku problemów z lokatorem, wydaje się, że preferują oni nie stosować tego rozwiązania, aby nie zniechęcać potencjalnych najemców.

Główne obawy związane z najmem okazjonalnym wśród potencjalnych najemców obejmują:

Dodatkowe Koszty: Procedura zawarcia umowy najmu okazjonalnego wiąże się z dodatkowymi wydatkami, w tym opłatami notarialnymi. Osoby szukające mieszkania do wynajęcia często nie są skłonne do ponoszenia tych dodatkowych kosztów. Dlatego zalecamy właścicielom, aby to oni pokrywali wszelkie dodatkowe opłaty. W końcu najem okazjonalny zapewnia im większe bezpieczeństwo, a jego koszt nie jest wysoki w stosunku do oferowanych korzyści.

Niewystarczająca Wiedza: Wiele osób obawia się umowy najmu okazjonalnego, głównie z powodu błędnego przekonania o „łatwej eksmisji”. Brak wystarczającej wiedzy na temat tej procedury często skutkuje nieuzasadnionym strachem przed arbitralnym wyrzuceniem na bruk, co jest całkowicie mylące.

Czasochłonne Procedury: Cały proces przygotowania i dopełniania formalności, a także dostarczania dodatkowych dokumentów wymaganych przy umowie najmu okazjonalnego, jest postrzegany jako znaczne obciążenie. Taka „papierologia” odstrasza nawet tych najemców, którzy znaleźli idealne mieszkanie, prowadząc ich do poszukiwania prostszych rozwiązań w ramach standardowego najmu.

Z tych powodów, choć najem okazjonalny oferuje wiele korzyści dla właścicieli, jego popularność pozostaje niska. Właściciele mogą zwiększyć atrakcyjność takiej umowy, informując potencjalnych najemców o korzyściach i minimalizując obawy związane z dodatkowymi kosztami oraz procedurami. Ponadto, właściwe wyjaśnienie i demistyfikacja procesu może przyczynić się do lepszego zrozumienia i akceptacji tej formy najmu.